Nava Balodyan Trust's Sane Guruji Vidyalaya

|| विद्या परमो धर्म: ||

022-24452711/24440996

info@sanegurujividyalaya.com

Bhikoba Waman Pathare Marg, Near Dadar Catering

College, Shivaji Park, Dadar (W), Mumbai-400028

Nava Balodyan Trust's Sane Guruji Vidyalaya

|| विद्या परमो धर्म: ||

022-24452711/24440996

info@sanegurujividyalaya.com

Bhikoba Waman Pathare Marg, Near Dadar Catering

College, Shivaji Park, Dadar (W), Mumbai-400028

SGEMS Secondary Circulars

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा सन २०२१ मध्ये माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांचा निकाल मंडळाच्या कार्यपद्धतीनुसार अधिकृत संकेतस्थळावर शुक्रवार, दिनांक १६/०७/२०२१ रोजी दुपारी ०१.०० वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येत आहे. माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) परीक्षा सन २०२१ साठी नोंदणी केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेले गुण खालील संकेतस्थळावरून उपलब्ध 
Read more
शैक्षणिक दिनदर्शिका (प्राथमिक व माध्यमिक)जुन ते ऑगस्ट २०२०राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे.
Read more
Do’s & dont’s for Parents during distance learning/digital learning.
Read more